Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

3 maj 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 711.144 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 505.574 574
  2.1 Fordringar på IMF 231.624 −76
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.949 650
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.146 −162
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.621 264
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.621 264
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 151.378 −3.433
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.953 −2.502
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.425 −903
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −28
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.117 371
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.777.412 −11.062
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.562.201 −10.394
  7.2 Övriga värdepapper 215.211 −668
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.840 0
9 Övriga tillgångar 356.838 −3.342
Summa tillgångar 6.582.070 −16.790
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.553.152 4.572
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.391.014 −25.240
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 153.162 −514
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.237.850 −24.727
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 32.913 818
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 197.519 −7.177
  5.1 Offentliga sektorn 118.253 −5.627
  5.2 Övriga skulder 79.266 −1.550
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 196.607 13.041
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 15.592 96
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.410 −756
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.410 −756
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.544 0
10 Övriga skulder 207.458 −2.144
11 Värderegleringskonton 702.941 0
12 Kapital och reserver 99.920 0
Summa skulder 6.582.070 −16.790
Annexes
7 May 2024