Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

03.05.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 144 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 505 574 574
  2.1 SVF debitoru parādi 231 624 −76
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 949 650
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 146 −162
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 621 264
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 621 264
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 151 378 −3 433
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 953 −2 502
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149 425 −903
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −28
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 27 117 371
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 777 412 −11 062
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 562 201 −10 394
  7.2 Pārējie vērtspapīri 215 211 −668
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 356 838 −3 342
Kopā aktīvi 6 582 070 −16 790
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 152 4 572
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 391 014 −25 240
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 153 162 −514
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 237 850 −24 727
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 913 818
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 197 519 −7 177
  5.1 Saistības pret valdību 118 253 −5 627
  5.2 Pārējās saistības 79 266 −1 550
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 196 607 13 041
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 592 96
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 410 −756
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 410 −756
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 207 458 −2 144
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 99 920 0
Kopā pasīvi 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024