Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

3 maja 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 711.144 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 505.574 574
  2.1 Należności od MFW 231.624 −76
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.949 650
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.146 −162
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.621 264
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.621 264
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 151.378 −3.433
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.953 −2.502
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 149.425 −903
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −28
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.117 371
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.777.412 −11.062
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.562.201 −10.394
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 215.211 −668
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.840 0
9 Pozostałe aktywa 356.838 −3.342
Aktywa razem 6.582.070 −16.790
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.152 4.572
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.391.014 −25.240
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 153.162 −514
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.237.850 −24.727
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.913 818
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 197.519 −7.177
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 118.253 −5.627
  5.2 Pozostałe zobowiązania 79.266 −1.550
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 196.607 13.041
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.592 96
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.410 −756
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.410 −756
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.544 0
10 Pozostałe pasywa 207.458 −2.144
11 Różnice z wyceny 702.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.920 0
Pasywa razem 6.582.070 −16.790
Annexes
7 May 2024