Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

3. mája 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 144 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 505 574 574
  2.1 Pohľadávky voči MMF 231 624 −76
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 949 650
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 146 −162
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 621 264
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 621 264
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 151 378 −3 433
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 953 −2 502
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 149 425 −903
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −28
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 117 371
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 777 412 −11 062
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 562 201 −10 394
  7.2 Ostatné cenné papiere 215 211 −668
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 356 838 −3 342
Aktíva spolu 6 582 070 −16 790
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 152 4 572
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 391 014 −25 240
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 153 162 −514
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 237 850 −24 727
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 913 818
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 197 519 −7 177
  5.1 Verejná správa 118 253 −5 627
  5.2 Ostatné záväzky 79 266 −1 550
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 196 607 13 041
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 592 96
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 410 −756
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 410 −756
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 207 458 −2 144
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 920 0
Pasíva spolu 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024