Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

12 април 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 711 176 6
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 505 521 −626
  2.1 Вземания от МВФ 231 442 −37
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 274 079 −590
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 852 802
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 634 886
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 634 886
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 151 710 −813
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 382 −813
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 150 328 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 21 730 −1 253
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 795 585 6 246
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 582 783 3 374
  7.2 Други ценни книжа 212 802 2 872
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 840 0
9 Други активи 358 620 6 071
Общо активи 6 596 669 11 319
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 546 371 −1 459
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 416 739 24 747
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 185 531 23 832
  2.2 Депозитно улеснение 3 231 206 915
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 31 310 −2 031
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 205 281 −13 773
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 126 990 −13 757
  5.2 Други задължения 78 291 −16
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 183 692 2 836
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 586 414
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 669 517
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 669 517
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 544 0
10 Други задължения 208 424 69
11 Сметки за преоценка 702 941 0
12 Капитал и резерви 101 113 0
Общо пасиви 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024