Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

12 Απριλίου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 711.176 6
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 505.521 −626
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 231.442 −37
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 274.079 −590
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.852 802
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.634 886
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.634 886
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 151.710 −813
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.382 −813
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 150.328 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 21.730 −1.253
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.795.585 6.246
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.582.783 3.374
  7.2 Λοιποί τίτλοι 212.802 2.872
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.840 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 358.620 6.071
Σύνολο ενεργητικού 6.596.669 11.319
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.546.371 −1.459
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.416.739 24.747
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 185.531 23.832
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.231.206 915
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 31.310 −2.031
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 205.281 −13.773
  5.1 Γενική κυβέρνηση 126.990 −13.757
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 78.291 −16
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 183.692 2.836
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 16.586 414
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.669 517
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.669 517
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.544 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 208.424 69
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 702.941 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 101.113 0
Σύνολο παθητικού 6.596.669 11.319
Annexes
16 April 2024