Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

12 april 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 711.176 6
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 505.521 −626
  2.1 Vorderingen op het IMF 231.442 −37
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 274.079 −590
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.852 802
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.634 886
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.634 886
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 151.710 −813
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.382 −813
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.328 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 21.730 −1.253
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.795.585 6.246
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.582.783 3.374
  7.2 Overige effecten 212.802 2.872
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.840 0
9 Overige activa 358.620 6.071
Totaal activa 6.596.669 11.319
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.546.371 −1.459
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.416.739 24.747
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 185.531 23.832
  2.2 Depositofaciliteit 3.231.206 915
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.310 −2.031
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 205.281 −13.773
  5.1 Overheid 126.990 −13.757
  5.2 Overige verplichtingen 78.291 −16
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 183.692 2.836
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.586 414
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.669 517
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.669 517
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.544 0
10 Overige passiva 208.424 69
11 Herwaarderingsrekeningen 702.941 0
12 Kapitaal en reserves 101.113 0
Totaal passiva 6.596.669 11.319
Annexes
16 April 2024