Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

12.04.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 176 6
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 505 521 −626
  2.1 SVF debitoru parādi 231 442 −37
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 079 −590
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 852 802
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 634 886
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 634 886
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 151 710 −813
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 382 −813
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150 328 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 21 730 −1 253
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 795 585 6 246
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 582 783 3 374
  7.2 Pārējie vērtspapīri 212 802 2 872
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 358 620 6 071
Kopā aktīvi 6 596 669 11 319
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 546 371 −1 459
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 416 739 24 747
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 185 531 23 832
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 231 206 915
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 310 −2 031
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 205 281 −13 773
  5.1 Saistības pret valdību 126 990 −13 757
  5.2 Pārējās saistības 78 291 −16
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 183 692 2 836
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 16 586 414
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 669 517
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 669 517
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 208 424 69
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 101 113 0
Kopā pasīvi 6 596 669 11 319
Annexes
16 April 2024