Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

12 april 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 711.176 6
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 505.521 −626
  2.1 Fordringar på IMF 231.442 −37
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.079 −590
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.852 802
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.634 886
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.634 886
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 151.710 −813
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.382 −813
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.328 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 21.730 −1.253
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.795.585 6.246
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.582.783 3.374
  7.2 Övriga värdepapper 212.802 2.872
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.840 0
9 Övriga tillgångar 358.620 6.071
Summa tillgångar 6.596.669 11.319
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.546.371 −1.459
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.416.739 24.747
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 185.531 23.832
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.231.206 915
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 31.310 −2.031
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 205.281 −13.773
  5.1 Offentliga sektorn 126.990 −13.757
  5.2 Övriga skulder 78.291 −16
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 183.692 2.836
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 16.586 414
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.669 517
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.669 517
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.544 0
10 Övriga skulder 208.424 69
11 Värderegleringskonton 702.941 0
12 Kapital och reserver 101.113 0
Summa skulder 6.596.669 11.319
Annexes
16 April 2024