Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 januari 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 559.373 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 497.159 −2.931
  2.1 Fordringar på IMF 218.903 2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 278.255 −2.933
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.095 1.540
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.966 −3.016
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.966 −3.016
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.201.926 44
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 430 44
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.201.496 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.744 4.191
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.896.077 9.593
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.723.123 9.646
  7.2 Övriga värdepapper 172.954 −53
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.168 0
9 Övriga tillgångar 329.772 −2.515
Summa tillgångar 8.573.280 6.907
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.541.599 −2.787
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.541.490 247.552
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.894.046 381.893
  2.2 Inlåningsfacilitet 644.497 −135.100
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.947 759
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 49.385 −27.289
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 668.318 −88.747
  5.1 Offentliga sektorn 510.115 −80.271
  5.2 Övriga skulder 158.204 −8.476
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 586.765 −123.192
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.385 278
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.451 722
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.451 722
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.834 0
10 Övriga skulder 324.646 50
11 Värderegleringskonton 554.779 −35
12 Kapital och reserver 109.628 355
Summa skulder 8.573.280 6.907
Annexes
11 January 2022