Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 януари 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 559 373 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 497 159 −2 931
  2.1 Вземания от МВФ 218 903 2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 278 255 −2 933
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 095 1 540
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 9 966 −3 016
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 9 966 −3 016
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 201 926 44
  5.1 Основни операции по рефинансиране 430 44
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 201 496 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 744 4 191
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 896 077 9 593
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 723 123 9 646
  7.2 Други ценни книжа 172 954 −53
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 168 0
9 Други активи 329 772 −2 515
Общо активи 8 573 280 6 907
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 541 599 −2 787
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 541 490 247 552
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 894 046 381 893
  2.2 Депозитно улеснение 644 497 −135 100
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 947 759
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 49 385 −27 289
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 668 318 −88 747
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 510 115 −80 271
  5.2 Други задължения 158 204 −8 476
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 586 765 −123 192
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 385 278
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 451 722
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 451 722
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 834 0
10 Други задължения 324 646 50
11 Сметки за преоценка 554 779 −35
12 Капитал и резерви 109 628 355
Общо пасиви 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022