Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.01.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 373 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 497 159 −2 931
  2.1 SVF debitoru parādi 218 903 2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 278 255 −2 933
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 095 1 540
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 966 −3 016
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9 966 −3 016
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 201 926 44
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 430 44
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 201 496 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 744 4 191
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 896 077 9 593
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 723 123 9 646
  7.2 Pārējie vērtspapīri 172 954 −53
8 Valdības parāds euro 22 168 0
9 Pārējie aktīvi 329 772 −2 515
Kopā aktīvi 8 573 280 6 907
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 541 599 −2 787
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 541 490 247 552
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 894 046 381 893
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 644 497 −135 100
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 947 759
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 385 −27 289
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 668 318 −88 747
  5.1 Saistības pret valdību 510 115 −80 271
  5.2 Pārējās saistības 158 204 −8 476
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 586 765 −123 192
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 385 278
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 451 722
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 451 722
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 834 0
10 Pārējās saistības 324 646 50
11 Pārvērtēšanas konti 554 779 −35
12 Kapitāls un rezerves 109 628 355
Kopā pasīvi 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022