Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 stycznia 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 559.373 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 497.159 −2.931
  2.1 Należności od MFW 218.903 2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 278.255 −2.933
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.095 1.540
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 9.966 −3.016
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 9.966 −3.016
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.201.926 44
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 430 44
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.201.496 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.744 4.191
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.896.077 9.593
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.723.123 9.646
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 172.954 −53
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.168 0
9 Pozostałe aktywa 329.772 −2.515
Aktywa razem 8.573.280 6.907
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.541.599 −2.787
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.541.490 247.552
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.894.046 381.893
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 644.497 −135.100
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.947 759
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.385 −27.289
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 668.318 −88.747
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 510.115 −80.271
  5.2 Pozostałe zobowiązania 158.204 −8.476
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 586.765 −123.192
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.385 278
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.451 722
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.451 722
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.834 0
10 Pozostałe pasywa 324.646 50
11 Różnice z wyceny 554.779 −35
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.628 355
Pasywa razem 8.573.280 6.907
Annexes
11 January 2022