Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. januára 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 559 373 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 497 159 −2 931
  2.1 Pohľadávky voči MMF 218 903 2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 278 255 −2 933
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 095 1 540
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 966 −3 016
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 9 966 −3 016
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 201 926 44
  5.1 Hlavné refinančné operácie 430 44
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 201 496 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 744 4 191
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 896 077 9 593
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 723 123 9 646
  7.2 Ostatné cenné papiere 172 954 −53
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 168 0
9 Ostatné aktíva 329 772 −2 515
Aktíva spolu 8 573 280 6 907
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 541 599 −2 787
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 541 490 247 552
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 894 046 381 893
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 644 497 −135 100
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 947 759
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 385 −27 289
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 668 318 −88 747
  5.1 Verejná správa 510 115 −80 271
  5.2 Ostatné záväzky 158 204 −8 476
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 586 765 −123 192
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 385 278
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 451 722
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 451 722
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 834 0
10 Ostatné záväzky 324 646 50
11 Účty precenenia 554 779 −35
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 628 355
Pasíva spolu 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022