Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. januar 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.373 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 497.159 −2.931
  2.1 Terjatve do MDS 218.903 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 278.255 −2.933
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.095 1.540
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 9.966 −3.016
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.966 −3.016
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.201.926 44
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 430 44
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.201.496 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.744 4.191
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.896.077 9.593
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.723.123 9.646
  7.2 Drugi vrednostni papirji 172.954 −53
8 Javni dolg v eurih 22.168 0
9 Druga sredstva 329.772 −2.515
Skupaj sredstva 8.573.280 6.907
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.541.599 −2.787
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.541.490 247.552
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.894.046 381.893
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 644.497 −135.100
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.947 759
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.385 −27.289
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 668.318 −88.747
  5.1 Sektor država 510.115 −80.271
  5.2 Druge obveznosti 158.204 −8.476
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 586.765 −123.192
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.385 278
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.451 722
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.451 722
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.834 0
10 Druge obveznosti 324.646 50
11 Računi prevrednotenja 554.779 −35
12 Kapital in rezerve 109.628 355
Skupaj obveznosti 8.573.280 6.907
Annexes
11 January 2022