Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

12 октомври 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 355 453 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 320 692 692
  2.1 Вземания от МВФ 73 806 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 246 886 692
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 214 −268
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 357 1 698
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 357 1 698
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 732 842 41
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 302 61
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 725 490 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 50 −20
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 649 1 277
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 879 540 2 070
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 625 893 2 664
  7.2 Други ценни книжа 253 647 −593
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 438 0
9 Други активи 252 707 2 337
Общо активи 4 632 893 7 848
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 195 679 −736
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 033 660 10 604
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 378 925 −2 662
  2.2 Депозитно улеснение 654 703 13 332
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 31 −67
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 998 553
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 383 324 −2 833
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 261 688 −3 671
  5.2 Други задължения 121 635 838
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 255 915 −776
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 360 640
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 509 −309
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 509 −309
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 036 0
10 Други задължения 237 718 705
11 Сметки за преоценка 342 276 0
12 Капитал и резерви 104 419 0
Общо пасиви 4 632 893 7 848