Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

12. októbra 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 355 453 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 320 692 692
  2.1 Pohľadávky voči MMF 73 806 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 246 886 692
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 18 214 −268
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 357 1 698
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 357 1 698
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 732 842 41
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 302 61
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 725 490 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 50 −20
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 649 1 277
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 879 540 2 070
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 625 893 2 664
  7.2 Ostatné cenné papiere 253 647 −593
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 438 0
9 Ostatné aktíva 252 707 2 337
Aktíva spolu 4 632 893 7 848
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 195 679 −736
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 033 660 10 604
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 378 925 −2 662
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 654 703 13 332
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 31 −67
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 998 553
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 383 324 −2 833
  5.1 Verejná správa 261 688 −3 671
  5.2 Ostatné záväzky 121 635 838
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 255 915 −776
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 360 640
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 509 −309
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 509 −309
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 036 0
10 Ostatné záväzky 237 718 705
11 Účty precenenia 342 276 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 419 0
Pasíva spolu 4 632 893 7 848