Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

12 października 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 355.453 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 320.692 692
  2.1 Należności od MFW 73.806 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 246.886 692
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 18.214 −268
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.357 1.698
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.357 1.698
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 732.842 41
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.302 61
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 725.490 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 50 −20
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.649 1.277
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.879.540 2.070
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.625.893 2.664
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 253.647 −593
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.438 0
9 Pozostałe aktywa 252.707 2.337
Aktywa razem 4.632.893 7.848
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.195.679 −736
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.033.660 10.604
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.378.925 −2.662
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 654.703 13.332
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 31 −67
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.998 553
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 383.324 −2.833
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 261.688 −3.671
  5.2 Pozostałe zobowiązania 121.635 838
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 255.915 −776
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.360 640
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.509 −309
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.509 −309
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.036 0
10 Pozostałe pasywa 237.718 705
11 Różnice z wyceny 342.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.419 0
Pasywa razem 4.632.893 7.848