Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

12 oktober 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 355.453 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 320.692 692
  2.1 Fordringar på IMF 73.806 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 246.886 692
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 18.214 −268
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.357 1.698
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.357 1.698
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 732.842 41
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.302 61
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 725.490 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 50 −20
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.649 1.277
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.879.540 2.070
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.625.893 2.664
  7.2 Övriga värdepapper 253.647 −593
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.438 0
9 Övriga tillgångar 252.707 2.337
Summa tillgångar 4.632.893 7.848
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.195.679 −736
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.033.660 10.604
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.378.925 −2.662
  2.2 Inlåningsfacilitet 654.703 13.332
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 31 −67
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.998 553
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 383.324 −2.833
  5.1 Offentliga sektorn 261.688 −3.671
  5.2 Övriga skulder 121.635 838
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 255.915 −776
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.360 640
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.509 −309
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.509 −309
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.036 0
10 Övriga skulder 237.718 705
11 Värderegleringskonton 342.276 0
12 Kapital och reserver 104.419 0
Summa skulder 4.632.893 7.848