Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

12.10.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 355 453 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 320 692 692
  2.1 SVF debitoru parādi 73 806 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 246 886 692
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 18 214 −268
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 357 1 698
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 357 1 698
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 732 842 41
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 302 61
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 725 490 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 50 −20
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 649 1 277
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 879 540 2 070
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 625 893 2 664
  7.2 Pārējie vērtspapīri 253 647 −593
8 Valdības parāds euro 24 438 0
9 Pārējie aktīvi 252 707 2 337
Kopā aktīvi 4 632 893 7 848
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 195 679 −736
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 033 660 10 604
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 378 925 −2 662
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 654 703 13 332
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 31 −67
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 998 553
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 383 324 −2 833
  5.1 Saistības pret valdību 261 688 −3 671
  5.2 Pārējās saistības 121 635 838
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 255 915 −776
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 360 640
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 509 −309
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 509 −309
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 036 0
10 Pārējās saistības 237 718 705
11 Pārvērtēšanas konti 342 276 0
12 Kapitāls un rezerves 104 419 0
Kopā pasīvi 4 632 893 7 848