Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

12 oktober 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 355.453 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 320.692 692
  2.1 Vorderingen op het IMF 73.806 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 246.886 692
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.214 −268
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.357 1.698
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.357 1.698
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 732.842 41
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.302 61
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 725.490 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 50 −20
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.649 1.277
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.879.540 2.070
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.625.893 2.664
  7.2 Overige effecten 253.647 −593
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.438 0
9 Overige activa 252.707 2.337
Totaal activa 4.632.893 7.848
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.195.679 −736
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.033.660 10.604
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.378.925 −2.662
  2.2 Depositofaciliteit 654.703 13.332
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 31 −67
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.998 553
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 383.324 −2.833
  5.1 Overheid 261.688 −3.671
  5.2 Overige verplichtingen 121.635 838
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 255.915 −776
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.360 640
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.509 −309
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.509 −309
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.036 0
10 Overige passiva 237.718 705
11 Herwaarderingsrekeningen 342.276 0
12 Kapitaal en reserves 104.419 0
Totaal passiva 4.632.893 7.848