Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 augusti 2012

7 augusti 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 3 augusti 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 245,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 augusti 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 8 miljarder USD 7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 321,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,9 miljarder EUR till 902,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 9,7 miljarder EUR till 120,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 38,9 miljarder EUR till 695,3 miljarder EUR. Onsdagen den 1 augusti 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 130,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 132,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1 miljard EUR (jämfört med 1,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 300,4 miljarder EUR (jämfört med 337 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 280,9 miljarder EUR. Denna ökning berodde på köp av värdepapper inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 3 augusti 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55 miljarder EUR respektive 14,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 33,9 miljarder EUR till 549,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.778 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 260.768 394
2.1 Fordringar på IMF 90.226 27
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 170.542 367
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 56.405 −1.142
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.779 −144
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.779 −144
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.209.403 1.824
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 132.768 2.099
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.075.498 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.013 −172
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 124 −104
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 215.403 −10.537
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 602.508 668
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.938 98
7.2 Andra värdepapper 321.570 571
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 261.130 6
Summa tillgångar 3.085.214 −8.930
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 902.194 4.862
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.063.796 −3.088
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 549.658 33.945
2.2 Inlåningsfacilitet 300.384 −36.641
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.254 −393
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.325 498
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 144.208 −7.917
5.1 Offentliga sektorn 120.536 −9.726
5.2 Övriga skulder 23.672 1.809
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 179.675 −5.314
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.176 750
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.248 −706
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.248 −706
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 224.118 1.986
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.749 0
Summa skulder 3.085.214 −8.930
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media