Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. srpnu 2012

7. srpna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. srpna 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,8 mld. EUR na 245,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. srpna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 8 mld. USD 7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 321,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 4,9 mld. EUR na 902,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 9,7 mld. EUR na 120,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 38,9 mld. EUR na 695,3 mld. EUR. Ve středu 1. srpna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 130,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 132,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 1 mld. EUR (oproti 1,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 300,4 mld. EUR (oproti 337 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se zvýšil o 0,1 mld. EUR na 280,9 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů cenných papírů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 3. srpna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55 mld. EUR, resp. 14,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 33,9 mld. EUR na 549,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 778 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 260 768 394
2.1 Pohledávky za MMF 90 226 27
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 170 542 367
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 56 405 −1 142
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 779 −144
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 779 −144
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 209 403 1 824
5.1 Hlavní refinanční operace 132 768 2 099
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 075 498 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 013 −172
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 124 −104
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 215 403 −10 537
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 602 508 668
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 938 98
7.2 Ostatní cenné papíry 321 570 571
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 261 130 6
Aktiva celkem 3 085 214 −8 930
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 902 194 4 862
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 063 796 −3 088
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 549 658 33 945
2.2 Vkladová facilita 300 384 −36 641
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 254 −393
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 325 498
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 144 208 −7 917
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 120 536 −9 726
5.2 Ostatní závazky 23 672 1 809
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 179 675 −5 314
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 176 750
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 248 −706
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 248 −706
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 224 118 1 986
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 749 0
Pasiva celkem 3 085 214 −8 930
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média