Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. avgusta 2012

7. avgust 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. avgusta 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 245,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. avgust 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 8 mrd USD 7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 321,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,9 milijarde EUR na 902,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 9,7 milijarde EUR na 120,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 38,9 milijarde EUR na 695,3 milijarde EUR. V sredo, 1. avgusta 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 130,7 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 132,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi z 1,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 300,4 milijarde EUR (v primerjavi s 337 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 280,9 milijarde EUR. Povečanje je rezultat nakupov vrednostnih papirjev v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 3. avgusta 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 14,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 33,9 milijarde EUR na 549,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.778 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 260.768 394
2.1 Terjatve do MDS 90.226 27
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 170.542 367
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 56.405 −1.142
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.779 −144
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.779 −144
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.209.403 1.824
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 132.768 2.099
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.075.498 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.013 −172
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 124 −104
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 215.403 −10.537
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 602.508 668
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.938 98
7.2 Drugi vrednostni papirji 321.570 571
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 261.130 6
Skupaj sredstva 3.085.214 −8.930
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 902.194 4.862
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.063.796 −3.088
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 549.658 33.945
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 300.384 −36.641
2.3 Vezane vloge 211.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.254 −393
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.325 498
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 144.208 −7.917
5.1 Širša država 120.536 −9.726
5.2 Druge obveznosti 23.672 1.809
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 179.675 −5.314
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 6.176 750
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.248 −706
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.248 −706
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 224.118 1.986
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.749 0
Skupaj obveznosti 3.085.214 −8.930
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije