SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. august 2012

7. august 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. august 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 245,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. august 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 8 mia. USD 7 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 321,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,9 mia. euro til 902,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 9,7 mia. euro til 120,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 38,9 mia. euro til 695,3 mia. euro. Onsdag den 1. august 2012 udløb en primær markedsoperation på 130,7 mia. euro, og en ny på 132,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1 mia. euro (mod 1,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 300,4 mia. euro (mod 337 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,1 mia. euro til 280,9 mia. euro. Denne stigning skyldtes køb af værdipapirer under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 3. august 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55 mia. euro og 14,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 33,9 mia. euro til 549,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.778 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 260.768 394
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.226 27
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 170.542 367
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 56.405 −1.142
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.779 −144
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.779 −144
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.209.403 1.824
5.1 Primære markedsoperationer 132.768 2.099
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.075.498 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.013 −172
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 124 −104
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 215.403 −10.537
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 602.508 668
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.938 98
7.2 Andre værdipapirer 321.570 571
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 261.130 6
Aktiver i alt 3.085.214 −8.930
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 902.194 4.862
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.063.796 −3.088
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 549.658 33.945
2.2 Indlånsfacilitet 300.384 −36.641
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.254 −393
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.325 498
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 144.208 −7.917
5.1 Offentlig forvaltning og service 120.536 −9.726
5.2 Andre forpligtelser 23.672 1.809
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 179.675 −5.314
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.176 750
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.248 −706
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.248 −706
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 224.118 1.986
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.749 0
Passiver i alt 3.085.214 −8.930
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt