Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 augustus 2012

7 augustus 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 augustus 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 245,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 augustus 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 8 miljard USD 7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 321,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,9 miljard naar EUR 902,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 9,7 miljard naar EUR 120,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 38,9 miljard naar EUR 695,3 miljard. Op woensdag 1 augustus 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 130,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 132,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1 miljard (vergeleken met EUR 1,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 300,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 337 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 280,9 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen van waardepapieren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 3 augustus 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55 miljard en EUR 14,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 33,9 miljard naar EUR 549,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.778 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 260.768 394
2.1 Vorderingen op het IMF 90.226 27
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 170.542 367
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 56.405 −1.142
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.779 −144
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.779 −144
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.209.403 1.824
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 132.768 2.099
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.075.498 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.013 −172
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 124 −104
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 215.403 −10.537
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 602.508 668
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.938 98
7.2 Overige waardepapieren 321.570 571
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 261.130 6
Totaal activa 3.085.214 −8.930
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 902.194 4.862
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.063.796 −3.088
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 549.658 33.945
2.2 Depositofaciliteit 300.384 −36.641
2.3 Termijndeposito's 211.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.254 −393
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.325 498
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 144.208 −7.917
5.1 Overheid 120.536 −9.726
5.2 Overige verplichtingen 23.672 1.809
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 179.675 −5.314
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.176 750
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.248 −706
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.248 −706
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 224.118 1.986
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.749 0
Totaal passiva 3.085.214 −8.930
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media