Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. augustu 2012

7. augusta 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. augusta 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,8 mld. EUR na 245,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. august 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 8 mld. USD 7 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 321,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4,9 mld. EUR na 902,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 9,7 mld. EUR na 120,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 38,9 mld. EUR na 695,3 mld. EUR. V stredu 1. augusta 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 130,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 132,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1 mld. EUR (v porovnaní s 1,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 300,4 mld. EUR (v porovnaní s 337 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,1 mld. EUR na 280,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 3. augusta 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55 mld. EUR a 14,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 33,9 mld. EUR na 549,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 778 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 260 768 394
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 226 27
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 170 542 367
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 56 405 −1 142
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 779 −144
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 779 −144
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 209 403 1 824
5.1 Hlavné refinančné operácie 132 768 2 099
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 075 498 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 013 −172
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 124 −104
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 215 403 −10 537
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 602 508 668
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 938 98
7.2 Ostatné cenné papiere 321 570 571
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 261 130 6
Úhrn aktív 3 085 214 −8 930
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 902 194 4 862
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 063 796 −3 088
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 549 658 33 945
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 300 384 −36 641
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 254 −393
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 325 498
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 144 208 −7 917
5.1 Verejná správa 120 536 −9 726
5.2 Ostatné záväzky 23 672 1 809
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 179 675 −5 314
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 176 750
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 248 −706
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 248 −706
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 224 118 1 986
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 749 0
Úhrn pasív 3 085 214 −8 930
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá