Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 3. augustā

2012.7.08.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 3. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 245.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 2. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 8 mljrd. ASV dolāru 7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 321.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.9 mljrd. euro (līdz 902.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.7 mljrd. euro (līdz 120.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 38.9 mljrd. euro (līdz 695.3 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 1. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 130.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 132.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 300.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 337 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 280.9 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem vērtspapīru pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 3. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55 mljrd. euro un 14.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 33.9 mljrd. euro (līdz 549.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,778 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 260,768 394
2.1 SVF debitoru parādi 90,226 27
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 170,542 367
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 56,405 −1,142
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,779 −144
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,779 −144
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,209,403 1,824
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 132,768 2,099
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,075,498 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,013 −172
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 124 −104
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 215,403 −10,537
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 602,508 668
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,938 98
7.2 Pārējie vērtspapīri 321,570 571
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 261,130 6
Kopā aktīvi 3,085,214 −8,930
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 902,194 4,862
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,063,796 −3,088
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 549,658 33,945
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 300,384 −36,641
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,254 −393
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,325 498
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 144,208 −7,917
5.1 Saistības pret valdību 120,536 −9,726
5.2 Pārējās saistības 23,672 1,809
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 179,675 −5,314
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6,176 750
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,248 −706
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,248 −706
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 224,118 1,986
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,749 0
Kopā pasīvi 3,085,214 −8,930
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem