Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 април 2008 г.

22 април 2008 г.

Встъпителни бележки

Извънредните обстоятелства в една централна банка от Евросистемата, които ѝ попречиха да представи баланс за консолидирания финансов отчет на Евросистемата от 7 март до 11 април 2008 г., вече не са налице. Поради това консолидираният финансов отчет на Евросистемата за тази седмица вече отразява и последния наличен баланс, представен от тази централна банка от Евросистемата, а именно от 18 април 2008 г. Все пак за тази централна банка от Евросистемата стойностите, с които се сравняват тези последни данни в колоната „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции“ са все още стойностите от 29 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 36 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 18 април 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 153,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват спад с 0,3 млрд. евро до 109,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,5 млрд. евро до 662,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 2,6 млрд. евро до 65 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 74,6 млрд. евро до 498,9 млрд. евро. На 16 април 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 130 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 204,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. евро, което е приблизително същата стойност като през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 71,4 млрд. евро до 246,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 661 −36
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 138 188 2 019
2.1 Вземания от МВФ 8 754 −10
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 129 434 2 029
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 481 −1 266
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 776 872
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 776 872
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 499 525 74 538
5.1 Основни операции по рефинансиране 204 500 72 851
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 295 001 1 891
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −194
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 23 −10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 639 −532
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 109 302 −295
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 592 −22
9 Други активи 347 026 −3 870
Общо активи 1 433 190 71 408
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 662 793 463
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 246 960 71 415
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 246 314 71 435
2.2 Депозитно улеснение 288 −33
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 358 13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 192 −21
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 72 649 −2 477
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 976 −2 637
5.2 Други задължения 7 673 160
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 58 444 1 036
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 762 −35
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 101 606
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 101 606
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 139 493 419
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 417 2
Общо пасиви 1 433 190 71 408
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите