Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 18. aprīlī

2008. gada 22. aprīlī

Ievada piezīmes

Ārkārtējie apstākļi, kas no 2008. gada 7. marta līdz 11. aprīlim neļāva vienai Eurosistēmas centrālajai bankai sagatavot bilanci Eurosistēmas konsolidētajam finanšu pārskatam, vairs nepastāv. Tāpēc šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoti arī jaunākie pieejamie bilances dati, ko sniegusi minētā Eurosistēmas centrālā banka – šīs bankas finanšu pārskats 2008. gada 18. aprīlī. Salīdzinājumam ar jaunākajiem datiem ailē "Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu" šai Eurosistēmas centrālajai bankai tomēr joprojām izmantoti 2008. gada 29. februāra dati.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 18. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 36 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 153.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 109.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 662.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 65 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 74.6 mljrd. euro (līdz 498.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 16. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 130 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 204.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 71.4 mljrd. euro (līdz 246.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,661 −36
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 138,188 2,019
2.1 SVF debitoru parādi 8,754 −10
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 129,434 2,029
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40,481 −1,266
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,776 872
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,776 872
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 499,525 74,538
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 204,500 72,851
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 295,001 1,891
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −194
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 23 −10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,639 −532
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 109,302 −295
8 Valdības parāds euro 38,592 −22
9 Pārējie aktīvi 347,026 −3,870
Kopā aktīvi 1,433,190 71,408
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 662,793 463
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 246,960 71,415
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 246,314 71,435
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 288 −33
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 358 13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 192 −21
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 72,649 −2,477
5.1 Saistības pret valdību 64,976 −2,637
5.2 Pārējās saistības 7,673 160
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 58,444 1,036
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 762 −35
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,101 606
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,101 606
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 139,493 419
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,417 2
Kopā pasīvi 1,433,190 71,408
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem