Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. aprílu 2008

22. apríla 2008

Poznámka na úvod

Mimoriadne okolnosti v jednej z centrálnych bánk Eurosystému, ktoré jej znemožnili zostaviť svoju súvahu v období od 7. marca do 11. apríla 2008, už prestali platiť. Tohtotýždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému teda obsahuje aj posledné dostupné súvahové údaje, ktoré táto centrálna banka poskytla, t. j. údaje z jej finančného výkazu k 18. aprílu 2008. Údaje, s ktorými sú najnovšie údaje porovnané v stĺpci „zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií“, sú však v prípade tejto centrálnej banky Eurosystému stále z 29. februára 2008.

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. apríla 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 36 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 153,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,3 mld. EUR na 109,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,5 mld. EUR na 662,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,6 mld. EUR na 65 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 74,6 mld. EUR na 498,9 mld. EUR. V stredu 16. apríla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 130 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 204,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) podobne ako v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,3 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 71,4 mld. EUR na 246,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 661 −36
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 138 188 2 019
2.1 Pohľadávky voči MMF 8 754 −10
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 129 434 2 029
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 481 −1 266
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 776 872
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 776 872
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 499 525 74 538
5.1 Hlavné refinančné obchody 204 500 72 851
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 295 001 1 891
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 −194
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 23 −10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 639 −532
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 109 302 −295
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 592 −22
9 Ostatné aktíva 347 026 −3 870
Úhrn aktív 1 433 190 71 408
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 662 793 463
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 246 960 71 415
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 246 314 71 435
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 288 −33
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 358 13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 192 −21
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 72 649 −2 477
5.1 Verejná správa 64 976 −2 637
5.2 Ostatné záväzky 7 673 160
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 58 444 1 036
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 762 −35
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 101 606
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 101 606
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 139 493 419
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 417 2
Úhrn pasív 1 433 190 71 408
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá