Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. aprila 2008

22. april 2008

Uvodne opombe

Izjemne okoliščine v eni centralni banki Eurosistema, zaradi katerih ta v času od 7. marca do 11. aprila 2008 ni uspela pripraviti svoje bilance stanja, ne obstajajo več. Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema tako ta teden vsebuje najnovejše razpoložljive bilančne podatke te centralne banke Eurosistema, predstavljene v njenem računovodskem izkazu na dan 18. aprila 2008. Vseeno so v stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij« najnovejši podatki za to centralno banko Eurosistema še vedno primerjani s podatki z dne 29. februarja 2008.

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. aprila 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 36 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 153,7 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 109,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,5 milijarde EUR na 662,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,6 milijarde EUR na 65 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 74,6 milijarde EUR na 498,9 milijarde EUR. V sredo, 16. aprila 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 130 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 204,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 71,4 milijarde EUR na 246,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.661 −36
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 138.188 2.019
2.1 Terjatve do MDS 8.754 −10
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 129.434 2.029
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.481 −1.266
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.776 872
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.776 872
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 499.525 74.538
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 204.500 72.851
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 295.001 1.891
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −194
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 23 −10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.639 −532
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 109.302 −295
8 Dolg širše države v EUR 38.592 −22
9 Druga sredstva 347.026 −3.870
Skupaj sredstva 1.433.190 71.408
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 662.793 463
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 246.960 71.415
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 246.314 71.435
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 288 −33
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 358 13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 192 −21
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 72.649 −2.477
5.1 Širša država 64.976 −2.637
5.2 Druge obveznosti 7.673 160
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 58.444 1.036
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 762 −35
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.101 606
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.101 606
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 139.493 419
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.417 2
Skupaj obveznosti 1.433.190 71.408
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije