Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. dubnu 2008

22. dubna 2008

Úvodní poznámka

Mimořádné okolnosti v jedné centrální bance Eurosystému, které jí neumožnily sestavit rozvahu pro konsolidovanou rozvahu Eurosystému v období mezi 7. březnem a 11. dubnem 2008, již pominuly. Z uvedeného důvodu odráží nyní konsolidovaná rozvaha Eurosystému z tohoto týdne také poslední dostupné rozvahové údaje, které tato centrální banka Eurosystému poskytla, tedy údaje k 18. dubnu 2008. Hodnoty, s nimiž jsou poslední údaje porovnávány ve sloupečku „rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí“, jsou však pro tuto centrální banku Eurosystému stále z 29. února 2008.

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. dubna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 36 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 153,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 109,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,5 mld. EUR na 662,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,6 mld. EUR na 65 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 74,6 mld. EUR na 498,9 mld. EUR. Ve středu 16. dubna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 130 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 204,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 71,4 mld. EUR na 246,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 661 −36
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 138 188 2 019
2.1 Pohledávky za MMF 8 754 −10
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 129 434 2 029
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 481 −1 266
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 776 872
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 776 872
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 499 525 74 538
5.1 Hlavní refinanční operace 204 500 72 851
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 295 001 1 891
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −194
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 23 −10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 639 −532
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 109 302 −295
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 592 −22
9 Ostatní aktiva 347 026 −3 870
Aktiva celkem 1 433 190 71 408
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 662 793 463
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 246 960 71 415
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 246 314 71 435
2.2 Vkladová facilita 288 −33
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 358 13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 192 −21
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 72 649 −2 477
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 976 −2 637
5.2 Ostatní závazky 7 673 160
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 58 444 1 036
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 762 −35
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 101 606
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 101 606
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 139 493 419
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 417 2
Pasiva celkem 1 433 190 71 408
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média