Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 18ης Απριλίου 2008

22 Απριλίου 2008

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Τα έκτακτα γεγονότα, που σημειώθηκαν σε μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος και την εμπόδισαν να καταρτίσει τη λογιστική της κατάσταση για την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος μεταξύ της 7ης Μαρτίου και της 11ης Απριλίου 2008, δεν υφίστανται πλέον. Κατά συνέπεια, η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος αυτής της εβδομάδας περιέχει πλέον τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία λογιστικής κατάστασης από την εν λόγω κεντρική τράπεζα, δηλαδή τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης της 18ης Απριλίου 2008. Ωστόσο, τα αριθμητικά στοιχεία με τα οποία συγκρίνονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία στη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών» εξακολουθούν να είναι αυτά της 29ης Φεβρουαρίου 2008 για την εν λόγω κεντρική τράπεζα.

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 18 Απριλίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 36 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 153,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 109,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 662,8 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,6 δισεκ. ευρώ σε 65 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 74,6 δισεκ. ευρώ σε 498,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 16 Απριλίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 130 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 204,5 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ, όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 71,4 δισεκ. ευρώ σε 246,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.661 −36
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 138.188 2.019
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 8.754 −10
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 129.434 2.029
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 40.481 −1.266
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.776 872
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.776 872
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 499.525 74.538
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 204.500 72.851
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 295.001 1.891
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 −194
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 23 −10
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 34.639 −532
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 109.302 −295
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.592 −22
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 347.026 −3.870
Σύνολο ενεργητικού 1.433.190 71.408
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 662.793 463
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 246.960 71.415
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 246.314 71.435
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 288 −33
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 358 13
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 192 −21
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 72.649 −2.477
5.1 Γενική κυβέρνηση 64.976 −2.637
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.673 160
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 58.444 1.036
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 762 −35
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.101 606
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 19.101 606
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.148 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 139.493 419
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 156.231 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.417 2
Σύνολο παθητικού 1.433.190 71.408
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου