Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 april 2008

22 april 2008

Inledande kommentar

De exceptionella förhållanden som rådde vid en centralbank i Eurosystemet och hindrade centralbanken från att producera balansräkningar för Eurosystemets konsoliderade balansräkning mellan den 7 mars och den 11 april 2008 råder inte längre. Följaktligen återspeglar Eurosystemets konsoliderade balansräkning den här veckan även den senast tillgängliga balansräkningsinformationen från den berörda centralbanken, dvs. dess balansredovisning per den 18 april 2008. De siffror som de senaste uppgifterna jämförs med i kolumnen ”Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner” är dock fortfarande från den 29 februari 2008 för denna centralbank.

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 april 2008 motsvarade minskningen på 36 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 153,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 109,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 662,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 65 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 74,6 miljarder EUR till 498,9 miljarder EUR. Onsdagen den 16 april 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 130 miljarder EUR och ersattes med en ny på 204,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljard EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 71,4 miljarder EUR till 246,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.661 −36
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 138.188 2.019
2.1 Fordringar på IMF 8.754 −10
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 129.434 2.029
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.481 −1.266
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.776 872
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.776 872
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 499.525 74.538
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 204.500 72.851
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 295.001 1.891
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −194
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 23 −10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.639 −532
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 109.302 −295
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.592 −22
9 Övriga tillgångar 347.026 −3.870
Summa tillgångar 1.433.190 71.408
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 662.793 463
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 246.960 71.415
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 246.314 71.435
2.2 Inlåningsfacilitet 288 −33
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 358 13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 192 −21
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 72.649 −2.477
5.1 Offentliga sektorn 64.976 −2.637
5.2 Övriga skulder 7.673 160
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 58.444 1.036
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 762 −35
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.101 606
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.101 606
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 139.493 419
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.417 2
Summa skulder 1.433.190 71.408
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media