Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 kwietnia 2008 r.

22 kwietnia 2008 r.

Uwagi wstępne

Wyjątkowa sytuacja w jednym z banków centralnych Eurosystemu, która uniemożliwiła temu bankowi przedstawienie bilansu do celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu w okresie od 7 marca do 11 kwietnia 2008 r., dobiegła końca. Z tego powodu niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu uwzględnia ostatnie dostępne dane bilansowe dostarczone przez ten bank, tj. sprawozdanie finansowe na dzień 18 kwietnia 2008 r. Wyniki w kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji” pochodzą jednak z porównania najnowszych danych z danymi dotyczącymi tego banku centralnego Eurosystemu na dzień 29 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 18 kwietnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 36 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 153,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,3 mld euro do poziomu 109,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,5 mld euro do poziomu 662,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 2,6 mld euro do poziomu 65 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 74,6 mld euro do poziomu 498,9 mld euro. W środę, 16 kwietnia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 130 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 204,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,3 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 71,4 mld euro do poziomu 246,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.661 −36
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 138.188 2.019
2.1 Należności od MFW 8.754 −10
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 129.434 2.029
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 40.481 −1.266
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.776 872
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.776 872
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 499.525 74.538
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 204.500 72.851
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 295.001 1.891
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 −194
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 23 −10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 34.639 −532
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 109.302 −295
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.592 −22
9 Pozostałe aktywa 347.026 −3.870
Aktywa razem 1.433.190 71.408
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 662.793 463
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 246.960 71.415
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 246.314 71.435
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 288 −33
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 358 13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 192 −21
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 72.649 −2.477
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.976 −2.637
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.673 160
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 58.444 1.036
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 762 −35
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.101 606
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.101 606
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 139.493 419
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.417 2
Pasywa razem 1.433.190 71.408
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami