Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 oktober 2005

18 oktober 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 14 oktober 2005 motsvarade minskningen på 104 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 165,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 91,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 535,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 38,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,9 miljarder EUR till 371 miljarder EUR. Onsdagen den 12 oktober 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 288 miljarder EUR och ersattes med en ny på 281 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som förra veckan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också i stort sett noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,3 miljarder EUR till 150,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 149.680 −104
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.001 −1.313
2.1 Fordringar på IMF 19.430 5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.571 −1.318
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.375 220
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.230 232
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.230 232
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 371.001 −7.011
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 280.999 −7.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 −10
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.249 −437
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 91.829 269
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.753 0
9 Övriga tillgångar 136.233 499
Summa tillgångar 983.351 −7.645
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 535.363 −938
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 150.855 −3.439
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.839 −3.293
2.2 Inlåningsfacilitet 14 −148
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 153 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 46.370 −1.837
5.1 Offentliga sektorn 38.580 −1.747
5.2 Övriga skulder 7.790 −90
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.797 150
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 331 91
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.266 −1.618
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.266 −1.618
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 62.177 −56
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.405 1
Summa skulder 983.351 −7.645
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media