Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. oktobra 2005

18. oktober 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. oktobra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zaradi prodaje zlata v dveh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) zmanjšalo za 104 milijone EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,4 milijarde EUR na 165,9 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 91,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 535,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,7 milijarde EUR na 38,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,9 milijarde EUR na 371 milijard EUR. V sredo, 12. oktobra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 288 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 281 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), ravno tako uporaba odprte ponudbe mejnega deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,3 milijarde EUR na 150,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 149.680 −104
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.001 −1.313
2.1 Terjatve do MDS 19.430 5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.571 −1.318
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.375 220
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.230 232
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.230 232
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 371.001 −7.011
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 280.999 −7.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 2 −10
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.249 −437
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 91.829 269
8 Dolg širše države v EUR 40.753 0
9 Druga sredstva 136.233 499
Skupaj sredstva 983.351 −7.645
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 535.363 −938
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 150.855 −3.439
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.839 −3.293
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 14 −148
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 153 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 46.370 −1.837
5.1 Širša država 38.580 −1.747
5.2 Druge obveznosti 7.790 −90
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.797 150
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 331 91
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.266 −1.618
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.266 −1.618
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 62.177 −56
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.405 1
Skupaj obveznosti 983.351 −7.645
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije