Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 oktober 2005

18 oktober 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 14 oktober 2005 was de daling van EUR 104 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 165,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 91,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 535,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 38,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,9 miljard naar EUR 371 miljard. Op woensdag 12 oktober 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 288 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 281 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) eveneens vrijwel nihil was (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,3 miljard naar EUR 150,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 149.680 −104
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.001 −1.313
2.1 Vorderingen op het IMF 19.430 5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.571 −1.318
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.375 220
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.230 232
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.230 232
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 371.001 −7.011
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 280.999 −7.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −10
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.249 −437
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.829 269
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.753 0
9 Overige activa 136.233 499
Totaal activa 983.351 −7.645
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 535.363 −938
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 150.855 −3.439
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.839 −3.293
2.2 Depositofaciliteit 14 −148
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 153 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.370 −1.837
5.1 Overheid 38.580 −1.747
5.2 Overige verplichtingen 7.790 −90
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.797 150
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 331 91
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.266 −1.618
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.266 −1.618
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 62.177 −56
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.405 1
Totaal passiva 983.351 −7.645
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media