Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 października 2005 r.

18 października 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 14 października 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 104 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 165,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 91,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld euro do poziomu 535,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 1,7 mld euro do poziomu 38,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,9 mld euro do poziomu 371 mld euro. W środę, 12 października 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 288 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 281 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,3 mld euro do poziomu 150,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 149.680 −104
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 160.001 −1.313
2.1 Należności od MFW 19.430 5
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.571 −1.318
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.375 220
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.230 232
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.230 232
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 371.001 −7.011
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 280.999 −7.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 −10
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.249 −437
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 91.829 269
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.753 0
9 Pozostałe aktywa 136.233 499
Aktywa razem 983.351 −7.645
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 535.363 −938
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 150.855 −3.439
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.839 −3.293
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 14 −148
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 153 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 46.370 −1.837
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 38.580 −1.747
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.790 −90
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.797 150
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 331 91
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.266 −1.618
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.266 −1.618
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 62.177 −56
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.405 1
Pasywa razem 983.351 −7.645
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami