SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. oktober 2005

18. oktober 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. oktober 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 104 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 165,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 91,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 535,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,7 mia. euro til 38,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,9 mia. euro til 371 mia. euro. Onsdag den 12. oktober 2005 udløb en primær markedsoperation på 288 mia. euro, og en ny på 281 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var også praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,3 mia. euro til 150,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 149.680 −104
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.001 −1.313
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.430 5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.571 −1.318
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.375 220
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.230 232
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.230 232
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 371.001 −7.011
5.1 Primære markedsoperationer 280.999 −7.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −10
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.249 −437
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 91.829 269
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.753 0
9 Andre aktiver 136.233 499
Aktiver i alt 983.351 −7.645
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 535.363 −938
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 150.855 −3.439
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 150.839 −3.293
2.2 Indlånsfacilitet 14 −148
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 153 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 46.370 −1.837
5.1 Offentlig forvaltning og service 38.580 −1.747
5.2 Andre forpligtelser 7.790 −90
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.797 150
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 331 91
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.266 −1.618
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.266 −1.618
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 62.177 −56
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.405 1
Passiver i alt 983.351 −7.645
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt