Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 14. oktobrī

2005. gada 18. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 14. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 104 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 165.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 91.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 535.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 38.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 371 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 12. oktobrī galvenā refinansēšanas operācija 288 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 281 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.3 mljrd. euro (līdz 150.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 149,680 −104
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,001 −1,313
2.1 SVF debitoru parādi 19,430 5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,571 −1,318
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,375 220
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,230 232
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,230 232
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 371,001 −7,011
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 280,999 −7,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −10
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,249 −437
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 91,829 269
8 Valdības parāds euro 40,753 0
9 Pārējie aktīvi 136,233 499
Kopā aktīvi 983,351 −7,645
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 535,363 −938
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 150,855 −3,439
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,839 −3,293
2.2 Noguldījumu iespēja 14 −148
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 153 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 46,370 −1,837
5.1 Saistības pret valdību 38,580 −1,747
5.2 Pārējās saistības 7,790 −90
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,797 150
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 331 91
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,266 −1,618
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,266 −1,618
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 62,177 −56
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,405 1
Kopā pasīvi 983,351 −7,645
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem