Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. októbru 2005

18. októbra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 14. októbra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 104 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,4 mld. EUR na 165,9 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 0,3 mld. EUR na 91,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,9 mld. EUR na 535,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,7 mld. EUR na 38,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,9 mld. EUR na 371 mld. EUR. V stredu 12. októbra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 288 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 281 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 3,3 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 149 680 −104
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 001 −1 313
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 430 5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 571 −1 318
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 375 220
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 230 232
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 230 232
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 371 001 −7 011
5.1 Hlavné refinančné obchody 280 999 −7 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 −10
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 249 −437
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 91 829 269
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 753 0
9 Ostatné aktíva 136 233 499
Úhrn aktív 983 351 −7 645
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 535 363 −938
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 855 −3 439
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 839 −3 293
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 14 −148
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 153 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 46 370 −1 837
5.1 Verejná správa 38 580 −1 747
5.2 Ostatné záväzky 7 790 −90
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 797 150
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 331 91
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 266 −1 618
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 266 −1 618
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 62 177 −56
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 405 1
Úhrn pasív 983 351 −7 645
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá