Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 juli

6 juli 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 juli 2005 motsvarade nettoökningen på 11,7 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen kvartalsomvärderingar efter försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004)

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 9,6 miljarder EUR till 168,2 miljarder EUR. Ökningen berodde huvudsakligen på kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 85,7 miljarder EUR huvudsakligen beroende på kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,6 miljarder EUR till 526 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 15,2 miljarder EUR till 68,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 398.2 miljarder EUR. Onsdagen den 29 juni 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 310 miljarder EUR och ersattes med en ny på 308 miljarder EUR. Torsdagen den 30 juni 2005 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll (ungefär samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,4 miljarder EUR till 154 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 juni 2005 visas i tilläggskolumnen ”Förändring jämfört med föregående vecka avseende värdereglering”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 361,231 EUR per fine oz.

1,2092 USD per EUR

133,95 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2059 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i) Transaktioner
ii) Värdereglering
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 138.451 −360 12.094
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 162.561 436 9.175
2.1 Fordringar på IMF 22.150 −3 814
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.411 439 8.361
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.043 −455 1.196
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.177 111 38
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.177 111 38
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 398.187 −1.882 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 308.001 −1.998 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.000 −2 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 184 177 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −59 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.229 103 2
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 85.746 1.064 452
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.731 −440 −27
9 Övriga tillgångar 129.316 −1.449 515
Summa tillgångar 988.441 −2.873 23.446
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i) Transaktioner
ii) Värdereglering
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 525.982 5.593 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 153.971 7.345 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 153.958 7.350 0
2.2 Inlåningsfacilitet 12 −6 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 153 11 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 75.720 −15.061 0
5.1 Offentliga sektorn 68.637 −15.201 0
5.2 Övriga skulder 7.083 140 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 9.741 −139 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 339 −94 17
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.129 45 550
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.129 45 550
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0 195
10 Övriga skulder 56.929 −573 2.353
11 Värderegleringskonton 92.292 0 20.331
12 Eget kapital 58.289 0 0
Summa skulder 988.441 −2.873 23.446
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media