Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. júlu 2005

6. júla 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 1. júla 2005 došlo k čistému nárastu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 11,7 mld. EUR najmä v dôsledku štvrťročného precenenia, pred ktorým sa ešte uskutočnil predaj zlata tromi národnými centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 9,6 mld. EUR na 168,2 mld. EUR. Toto zvýšenie spôsobil predovšetkým vplyv štvrťročného precenenia aktív a pasív.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému stúpol o 1,5 mld. EUR na 85,7 mld. EUR, vo veľkej miere v dôsledku štvrťročného precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,6 mld. EUR na 526 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 15,2 mld. EUR na 68,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 1,9 mld. EUR na 398,2 mld. EUR. V stredu 29. júna 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 310 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 308 mld. EUR. Vo štvrtok 30. júna 2005 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 30 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 7,4 mld. EUR na 154 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových cien a kurzov. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 30. júnu 2005 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 361,231 EUR za uncu čistého zlata

1,2092 USD/EUR

133,95 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,2059 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 138 451 −360 12 094
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 162 561 436 9 175
2.1 Pohľadávky voči MMF 22 150 −3 814
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 411 439 8 361
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 043 −455 1 196
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 177 111 38
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 177 111 38
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 398 187 −1 882 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 308 001 −1 998 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 000 −2 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 184 177 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −59 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 229 103 2
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 85 746 1 064 452
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 731 −440 −27
9 Ostatné aktíva 129 316 −1 449 515
Úhrn aktív 988 441 −2 873 23 446
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 525 982 5 593 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 153 971 7 345 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 153 958 7 350 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 12 −6 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 153 11 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 75 720 −15 061 0
5.1 Verejná správa 68 637 −15 201 0
5.2 Ostatné záväzky 7 083 140 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 741 −139 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 339 −94 17
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 129 45 550
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 129 45 550
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0 195
10 Ostatné pasíva 56 929 −573 2 353
11 Účty precenenia 92 292 0 20 331
12 Kapitál a rezervy 58 289 0 0
Úhrn pasív 988 441 −2 873 23 446
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá