SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. juli 2005

6. juli 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. juli 2005, svarede nettostigningen på 11,7 mia. euro i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) hovedsagelig til kvartalsvise revalueringer efter tre nationale centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 9,6 mia. euro til 168,2 mia. euro. Stigningen skyldtes fortrinsvis virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,5 mia. euro til 85,7 mia. euro, hvilket hovedsagelig skyldtes kvartalsvise revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,6 mia. euro til 526 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 15,2 mia. euro til 68,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 1,9 mia. euro til 398,2 mia. euro. Onsdag den 29. juni 2005 udløb en primær markedsoperation på 310 mia. euro, og en ny på 308 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 30. juni 2005 udløb en langfristet markedsoperation på 30 mia. euro, og en ny på 30 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,4 mia. euro til 154 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. juni 2005 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. revalueringer". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 361,231 pr. fine oz.

USD 1,2092 pr. EUR

JPY 133,95 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2059 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i) transaktioner
ii) revalueringer
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 138.451 −360 12.094
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 162.561 436 9.175
2.1 tilgodehavender hos IMF 22.150 −3 814
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.411 439 8.361
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.043 −455 1.196
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.177 111 38
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.177 111 38
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 398.187 −1.882 0
5.1 primære markedsoperationer 308.001 −1.998 0
5.2 langfristede markedsoperationer 90.000 −2 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 184 177 0
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 2 −59 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.229 103 2
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 85.746 1.064 452
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.731 −440 −27
9 Andre aktiver 129.316 −1.449 515
Aktiver i alt 988.441 −2.873 23.446
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i) transaktioner
ii) revalueringer
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 525.982 5.593 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 153.971 7.345 0
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 153.958 7.350 0
2.2 indlånsfacilitet 12 −6 0
2.3 tidsindskud 0 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 1 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 153 11 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 75.720 −15.061 0
5.1 offentlig forvaltning og service 68.637 −15.201 0
5.2 andre forpligtelser 7.083 140 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 9.741 −139 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 339 −94 17
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.129 45 550
8.1 indlån og andre forpligtelser 9.129 45 550
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0 195
10 Andre forpligtelser 56.929 −573 2.353
11 Revalueringskonti 92.292 0 20.331
12 Kapital og reserver 58.289 0 0
Passiver i alt 988.441 −2.873 23.446
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt