Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιουλίου 2005

6 Ιουλίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Ιουλίου 2005, η καθαρή αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε κυρίως τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογής, μετά την πώληση χρυσού από τρεις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ στα 168,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στις επιδράσεις της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 85,7 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογής. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 526 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 15,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 68,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 398,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 310 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 308 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική, ποσό σχεδόν ίδιο με εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 154 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, ο χρυσός, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, οι τίτλοι και τα χρηματοδοτικά μέσα που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζονται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 30 Ιουνίου 2005 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε αναπροσαρμογές". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 361,231 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,2092 USD προς 1 EUR

133,95 JPY ανά 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2059 EUR ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i) συναλλαγές
ii) αναπροσαρµογές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 138.451 −360 12.094
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 162.561 436 9.175
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 22.150 −3 814
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 140.411 439 8.361
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 21.043 −455 1.196
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 9.177 111 38
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.177 111 38
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 398.187 −1.882 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 308.001 −1.998 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 90.000 −2 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 184 177 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 −59 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.229 103 2
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 85.746 1.064 452
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.731 −440 −27
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 129.316 −1.449 515
Σύνολο ενεργητικού 988.441 −2.873 23.446
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i) συναλλαγές
ii) αναπροσαρµογές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 525.982 5.593 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 153.971 7.345 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 153.958 7.350 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 12 −6 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 153 11 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 75.720 −15.061 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 68.637 −15.201 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.083 140 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.741 −139 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 339 −94 17
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.129 45 550
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.129 45 550
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.896 0 195
10 Λοιπές υποχρεώσεις 56.929 −573 2.353
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 92.292 0 20.331
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.289 0 0
Σύνολο παθητικού 988.441 −2.873 23.446
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου