Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 juli 2005

6 juli 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 1 juli 2005 was de netto stijging van EUR 11,7 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, na de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie nationale centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 9,6 miljard naar EUR 168,2 miljard. De stijging was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 85,7 miljard, grotendeels als gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,6 miljard naar EUR 526 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 15,2 miljard naar EUR 68,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 398,2 miljard. Op woensdag 29 juni 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 310 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 308 miljard verrekend. Op donderdag 30 juni 2005 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 30 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel nihil was (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,4 miljard naar EUR 154 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling, worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 juni 2005 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom “Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge herwaarderingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 361,231 per fine ounce

USD: 1,2092 per EUR

JPY: 133,95 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2059 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) herwaarderingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 138.451 −360 12.094
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 162.561 436 9.175
2.1 Vorderingen op het IMF 22.150 −3 814
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.411 439 8.361
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.043 −455 1.196
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.177 111 38
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.177 111 38
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 398.187 −1.882 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 308.001 −1.998 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.000 −2 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 184 177 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −59 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.229 103 2
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.746 1.064 452
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.731 −440 −27
9 Overige activa 129.316 −1.449 515
Totaal activa 988.441 −2.873 23.446
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) herwaarderingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 525.982 5.593 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 153.971 7.345 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 153.958 7.350 0
2.2 Depositofaciliteit 12 −6 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 153 11 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 75.720 −15.061 0
5.1 Overheid 68.637 −15.201 0
5.2 Overige verplichtingen 7.083 140 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.741 −139 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 339 −94 17
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.129 45 550
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.129 45 550
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0 195
10 Overige passiva 56.929 −573 2.353
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0 20.331
12 Kapitaal en reserves 58.289 0 0
Totaal passiva 988.441 −2.873 23.446
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media