Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 lipca 2005 r.

6 lipca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 1 lipca 2005 r. wzrost netto stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 11,7 mld euro wynikał głównie z kwartalnej aktualizacji wyceny, po uwzględnieniu sprzedaży złota przez trzy krajowe banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 9,6 mld euro do poziomu 168,2 mld euro. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 85,7 mld euro, w znacznej części w następstwie kwartalnej aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5,6 mld euro do poziomu 526 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 15,2 mld euro do poziomu 68,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 1,9 mld euro do poziomu 398,2 mld euro. W środę, 29 czerwca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 310 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 308 mld euro. W czwartek, 30 czerwca 2005 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zera, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,4 mld euro do poziomu 154 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 czerwca 2005 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu aktualizacji wyceny”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 361,231 EUR za 1 uncję czystego złota

1,2092 USD/EUR

133,95 JPY/EUR

SDR (MFW): 1,2059 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) aktualizacji wyceny
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 138.451 −360 12.094
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 162.561 436 9.175
2.1 Należności od MFW 22.150 −3 814
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.411 439 8.361
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.043 −455 1.196
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.177 111 38
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.177 111 38
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 398.187 −1.882 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 308.001 −1.998 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.000 −2 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 184 177 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −59 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.229 103 2
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 85.746 1.064 452
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.731 −440 −27
9 Pozostałe aktywa 129.316 −1.449 515
Aktywa razem 988.441 −2.873 23.446
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) aktualizacji wyceny
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 525.982 5.593 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 153.971 7.345 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 153.958 7.350 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 12 −6 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 153 11 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 75.720 −15.061 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 68.637 −15.201 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.083 140 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 9.741 −139 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 339 −94 17
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.129 45 550
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.129 45 550
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0 195
10 Pozostałe zobowiązania 56.929 −573 2.353
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0 20.331
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.289 0 0
Pasywa razem 988.441 −2.873 23.446
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami