Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. červenci 2005

6. července 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. července 2005 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 11,7 mld. EUR především čtvrtletnímu přecenění po prodeji zlata, který prováděly tři z centrálních bank Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 9,6 mld. EUR na 168,2 mld. EUR. K tomuto zvýšení došlo především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 85,7 mld. EUR zejména v důsledku čtvrtletního přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,6 mld. EUR na 526 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 15,2 mld. EUR na 68,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 1,9 mld. EUR na 398,2 mld. EUR. Ve středu 29. června 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 310 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 308 mld. EUR. Ve čtvrtek 30. června 2005 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 30 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty prostředky o objemu 0,2 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy byla prakticky nevyužita), vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala obdobně jako předchozí týden prakticky nevyužita.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,4 mld. EUR na 154 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. červnu 2005 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 361,231 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2092 USD/EUR

JPY: 133,95 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2059 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i) transakcí
ii) přecenění
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 138 451 −360 12 094
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 162 561 436 9 175
2.1 Pohledávky za MMF 22 150 −3 814
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 411 439 8 361
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 043 −455 1 196
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 177 111 38
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 177 111 38
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 398 187 −1 882 0
5.1 Hlavní refinanční operace 308 001 −1 998 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 000 −2 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 184 177 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −59 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 229 103 2
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 85 746 1 064 452
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 731 −440 −27
9 Ostatní aktiva 129 316 −1 449 515
Aktiva celkem 988 441 −2 873 23 446
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i) transakcí
ii) přecenění
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 525 982 5 593 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 153 971 7 345 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 153 958 7 350 0
2.2 Vkladová facilita 12 −6 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 153 11 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 75 720 −15 061 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 68 637 −15 201 0
5.2 Ostatní závazky 7 083 140 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 9 741 −139 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 339 −94 17
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 129 45 550
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 129 45 550
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0 195
10 Ostatní pasiva 56 929 −573 2 353
11 Účty přecenění 92 292 0 20 331
12 Kapitál a rezervní fondy 58 289 0 0
Pasiva celkem 988 441 −2 873 23 446
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média